Wet bescherming persoonsgegevens
Vereniging Natuurmonumenten, hierna te noemen: de vereniging, verwerkt de door u aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van het aangaan van lidmaatschappen, donateurschappen en voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, het uitvoeren van (koop)overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaren hiertegen kenbaar maken aan onze ledenservice. U zult dan niet meer door de vereniging benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Recht van inzage en correctie
U kunt bij de ledenservice laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Wij kunnen u vragen u te legitimeren.

(Technische) beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wijziging van privacystatement
De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de vereniging te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.